COALA

KONSTKIOSK
Peter Dacke 
(SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Konstkiosk #6 öppning 10 juni kl 11-17
Plats: Sylvanderparken, Kalmar

Utställningen pågår 10 juni – 9 september 2023.
Utställningen är öppen: lör–sön 12-16 (Midsommar stängt!)

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Forskningsprojektet COALA utforskar hur en flexibel användning av marken kan vara en strategi för att hantera dessa långsiktiga effekter. Konstkiosk är en del av projektet där konstens och arkitekturens roll i samhället lyfts.

Konstkiosk #6
Konstkiosk #6 presenterar skyltar på lyktstolpar i Sylvanderparken och längs med Tjärhovsgatan, Järnvägsgatan och Ölandskajen/Skeppsbrogatan.

Konstkiosk#6 presenterar sin mobila replika av befintlig blomsterkiosk , byggd 1947, på S:t Knuts väg i Malmö ritad av August Stoltz.

.

Konstkiosk vision 
• Konstkiosk föreställer sig ett samhälle där det offentliga rummet existerar utan privat infiltration som underminerar dess betydelse av att vara ett socialt rum.

• Konstkiosk ämnar föra diskussioner om det offentliga rummets betydelse, tillsammans med medborgare, omedelbart på gatunivå.

• Konstkiosk vill riva barriärer mellan konst och arkitektur mellan politiker, tjänstemän, professionella utövare och medborgare.

• Konstkiosk vill bana väg för nya tankar om hur vi kan använda våra gemensamma rum i staden.

• Konstkiosk vill verka för att konsten och arkitekturen erkänns som de mest effektiva instrument vilka både påverkar och mäter demokratins tillstånd i samhället

COALA-projektet leds av Statens geotekniska institut (SGI) och drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk. Projektet får stöd av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. Konstkiosk stöds också av Kulturrådet. Konstkiosk#6 ingår i Smålandstriennalen 2023 som är finansierad av Postkodstiftelsen, Statens kulturråd, Regionerna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Konstkiosk tackar särskilt Carlos Percovich och Elena Gutierrez Ros.

Vi vill tacka Kalmar kommun för markanvändningen under utställningsperioden.

English

COALA

KONSTKIOSK
Peter Dacke 
(SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Konstkiosk #6 opening June 10 juni 11PM-17AM
Plats: Sylvanderparken, Kalmar

Exhibition open June 10 – September 2023 12-4 PM (Midsummer closes)

Can a new perspective on how we live along the coast make it easier to deal with the problems of flooding, rising sea levels and coastal erosion? The COALA research project examines how flexible land-use can be a strategy to deal with these long-term effects. As part of the project, Konstkiosk profiles art and architecture’s role in society.

Konstkiosk #6
Konstkiosk #6 exhibits signs on lampposts in Sylvanderparken and along Tjärhovsgatan, Järnvägsgatan and Ölandskajen/Skeppsbrogatan.

Konstkiosk#6 exhibits the mobile replica of a former flower kiosk, built 1947, at S:t Knuts väg i Malmö by architect August Stoltz.

.

• Konstkiosk imagines a society where public space exists without private infiltration which undermines its importance of being a social space.

• Konstkiosk intends to conduct discussions about the importance of public space, together with citizens, immediately at street level.

• Konstkiosk wants to break down barriers between art and architecture between politicians, civil servants, professional practitioners and citizens.

• Konstkiosk wants to pave the way for new ideas on how we can use our common space in the city.

• Konstkiosk wants to work for art and architecture to be recognized as the most effective instruments that both affect and measure the state of democracy in society.

COALA is led by the Swedish Geotechnical Institute (SGI) in collaboration with the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Kalmar Municipality, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), The Royal Institute of Technology (KTH), The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and Konstkiosk. The COALA project is funded by Formas, A Swedish Research Council for Sustainable Development (Dnr 2021-02378). Konstkiosk is also supported by Swedish Arts Council. Konstkiosk publication #6 is part of Smålandstriennalen 2023, supported by The Postcode Foundation, Swedish Arts Council and the Regions of Jönköping, Kronoberg and Kalmar.

Konstkiosk especially thanks to Carlos Percovich and Elena Gutierrez Ros.

Konstkiosk thanks municipality of Kalmar for the use of land and lammposts during the exhibition period.