Konstkiosk vision 
Konstkiosk föreställer sig ett samhälle där det offentliga rummet existerar utan privat infiltration som underminerar dess betydelse av att vara ett socialt rum.

Konstkiosk ämnar föra diskussioner om det offentliga rummets betydelse, tillsammans med medborgare, omedelbart på gatunivå.

Konstkiosk vill riva barriärer mellan konst och arkitektur mellan politiker, tjänstemän, professionella utövare och medborgare.

Konstkiosk vill bana väg för nya tankar om hur vi kan använda våra gemensamma rum i staden.

Konstkiosk vill verka för att konsten och arkitekturen erkänns som de mest effektiva instrument vilka både påverkar och mäter demokratins tillstånd i samhället.

Konstkiosk vision
Konstkiosk imagines a society where the public space exists without private infiltration which undermines its importance of being a social space.

Konstkiosk intends to conduct discussions about the importance of public space, together with citizens, immediately at street level.

Konstkiosk wants to break down barriers between art and architecture between politicians, civil servants, professional practitioners and citizens.

Konstkiosk wants to pave the way for new ideas on how we can use our common space in the city.

Konstkiosk wants to work for art and architecture to be recognized as the most effective instruments that both affect and measure the state of democracy in society.