I Konstkiosk #4

Strandridaregatan, Trelleborg
Öppning 22 maj 2021 kl 13-18

Deltagande konstnärer, arkitekter, teoretiker:

Gunilla Bandolin (SWE)
Catherine Dee (GBR)
Carolina Dahl (SWE)
Carola Wingren (SWE)

Konstkiosk:
Peter Dacke 
(SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Boksläpp av Konstkiosk #4: I samband med utställningen, ger vi ut publikation #4 med texter texter av bl.a. Carolina Dahl (SWE), filosofie doktor i landskapsarkitektur, SLU i Alnarp, Carola Wingren (SWE), aprofessor i Landskapsarkitekturens profession och praktik vid Institutionen för stad och land, SLU i Uppsala tillsammans med visuellt material och texter av konstnärerna Gunilla Bandolin (SWE) och Catherine Dee (GBR). Förord och visuellt material av Konstkiosk.


I Konstkiosk #3

Lilla Torg, Vellinge
Vernissage 31 augusti 2019 kl 12-16
Invigningstal av Konstkiosk och artists talk med Juan Carlos Peirone “Far from Where?”

Deltagande konstnärer:
Juan Carlos Peirone (SWE/ARG)
Konstkiosk

Boksläpp av Konstkiosk #3: I samband med utställningen, ger vi ut publikation #3 med texter texter av bl.a. Pär Gustafsson, landskapsarkitekt, Professor emeritus, Emma Nilsson, arkitekt och forskare verksam vid Arkitektskolan i Lund och Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet,
Kaj Persson, redaktör för facebooksidan Gamla Vellinge, Michael Holst, chef för lokförarna, SJ AB, Malmö. I detta nummer presenterar också Juan Carlos Peirone konstprojektet Far From Where?. Förord av Konstkiosk.


I Konstkiosk #2: 

Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Vernissage 7 juni 2019 kl 18–21
Invigningstal av Konstkiosk kl 18.30 Monika Gora, kl 18.45: Stadsträden och människan

Deltagande konstnärer:
Ingrid Book/Carina Hedén, Norge/Sverige
Mads Farsø, Danmark
Monika Gora, Sverige

Boksläpp av Konstkiosk #2:
I samband med utställningen, vilken pågår 7 juni – 16 juni, ger vi ut publikation #2 med texter texter av bl.a Ana Falú, (Argentina) akademiker och feminist, Pavel Grabalov (Ryssland), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences och Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär. Även utställarna Monika Gora, Mads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén bidrar med visuella arbeten och texter i katalogen.

Förord av Konstkiosk.


I Konstkiosk #1:
Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Vernissage  24 maj 2019 kl 18–21
Invigningstal av Konstkiosk
Promenad längs stråket S:t Knuts väg med  poesiuppläsning av Bengt Adlers och guidning av Jörgen Andersson.

Boksläpp av Konstkiosk #1:
I denna utgåva presenteras teoretiska texter av Gunilla Lindholm, universitetslektor, Dr Agr, vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Carola Wingren, professor (konstnärlig) vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Poesi av Bengt Adlers samt en historisk och politisk analys över området av Jörgen Andersson.

Visuella och relationella arbeten i publikationen presenteras av Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär och Nicholas Hartman, arkitektstud., Johanna Bengtsson Salomonsson, arkitektstud. och Ludvig von Hofsten, arkitekt samt Nora Juhlin, landskapsarkitektstud.

I Konstkiosk #4

Strandridaregatan, Trelleborg
Opening 22 May 2021 at 13-18

Participating artists, architects, theorists:

Gunilla Bandolin (SWE)
Catherine Dee (GBR)
Carolina Dahl (SWE)
Carola Wingren (SWE)

Art kiosk:
Peter Dacke (SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG / SWE)

Book release of Art Kiosk # 4: In connection with the exhibition, we publish publication # 4 with texts texts by e.g. Carolina Dahl (SWE), PhD in Landscape Architecture, SLU in Alnarp, Carola Wingren (SWE), Professor of Landscape Architecture’s profession and practice at the Department of City and Country, SLU in Uppsala together with visual material and texts by the artists Gunilla Bandolin (SWE) and Catherine Dee (GBR). Preface and visual material by Konstkiosk.

________________________________________________________________________________________

In Konstkiosk #3

Exhibition open August 31–September 8 2019.
Opening: Konstkiosk # 3 opening on August 31, 2019 at 12–4 PM.
Location: Lilla Torg, Vellinge

Opening speech Christel Lundberg and Peter Dacke at 12.30 PM
Artist talk Juan Carlos Peirone, at 1 PM:  Far From Where?

Participating artists:
Juan Carlos Peirone (SWE, ARG)
Konstkiosk

Book release by Konstkiosk #3:
In this edition, Konstkiosk presents texts by Pär Gustafsson, landscape architect, Professor emeritus, Emma Nilsson, architect and researcher working at Lund School of Architecture and the Department of Architecture and Built Environment at Lund University, Kaj Persson, editor of the Facebook page Gamla Vellinge, Michael Holst, head of locomotive drivers, SJ AB, Malmö. In this issue, Juan Carlos Peirone also presents the art project Far From Where?.

Preface by Konstkiosk.


In Konstkiosk # 2:
Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Opening June 7, 2019 at 6-9 PM.
Konstkiosk speech at 6.30 PM, Monika Gora, at 6.45 PM: Urban trees and man

Participating artists:
Ingrid Book/Carina Hedén, Norway/Sweden
Mads Farsø, Denmark
Monika Gora, Sweden

Book release by Konstkiosk #2:
This edition presents theoretical texts by Ana Falú (Argentina) academic and feminist, Pavel Grabalov, (Russia), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences and Juan Carlos Peirone, architect and artist. The exhibitors Monika Gora, Mads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén also contributes with visual works and texts.

Preface by Konstkiosk.


In Konstkiosk # 1:
Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Opening May 24 2019, 6-9 PM
Opening speech by Konstkiosk
Walk along S: t Knuts väg with poetry reading by Bengt Adlers and a guided tour by Jörgen Andersson.

Book release by Konstkiosk #1:
This edition presents theoretical texts by Gunilla Lindholm, senior lecturer, Dr Agr, at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management and Carola Wingren, professor (artistic) at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management. Poetry by Bengt Adlers and a historical and political analyse of the site by Jörgen Andersson.

Visual and relational works in the publication are presented by Juan Carlos Peirone, architect and artist and Nicholas Hartman, architectural student, Johanna Bengtsson Salomonsson, architectural student and Ludvig von Hofsten, architect and Nora Juhlin, landscape architectural student.