Trampa vatten är en utställning av Albert Jonsson, Alexandra Schulze, Emelie Lenning och Emil Vernersson som undersökt flexibel markanvändning i förhållande till höjda havsnivåer. Verken är framtagna inom en kurs på masternivå inom landskapsarkitektutbildningen, SLU Uppsala. Kursens namn är Experimental student project in landscape architecture och kursledare är professor Carola Wingren. Verken är självständiga arbeten av studenterna, och deras egna kommentarer till stigande havsnivåer, flexmark och COALA-projektet.

Studenternas arbeten är delvis framtagna genom experimentella metoder och presenterar fyra olika perspektiv på temat. Albert Jonsson har producerat musik som illustrerar hur vattnet i Kalmar stiger, Alexandra Schulze har skapat en visuell berättelse om hur förgänglighet och acceptans hanteras och kan kommuniceras, Emelie Lenning ifrågasätter linjen som form för framtida planeringsmetoder och Emil Vernersson undersöker ett adaptivt designprogram för kustnära våtmarker.

Utställningen bjuder in alla som är nyfikna på alternativa metoder att diskutera och behandla landskap i förändring, med särskilt fokus på Kalmars framtida kustmiljö. 

Treading Water

Treading Water is an exhibition by Albert Jonsson, Alexandra Schulze, Emelie Lenning and Emil Vernersson that investigates flexible land use in relation to rising sea levels. The works has been produced within a master’s level course within the landscape architecture education at SLU Uppsala. The name of the course is Experimental student project in landscape architecture and the course leader is Professor Carola Wingren. The works are independent works by the students, and their own comments on rising sea levels, “flexmark” and the COALA project.

Each project is partly produced through experimental methods and presents four different perspectives on the theme. Albert Jonsson has produced music that illustrates how the water in Kalmar rises, Alexandra Schulze has created a visual story about how impermanence and acceptance are handled and can be communicated, Emelie Lenning questions the line as a form for future planning methods and Emil Vernersson investigates an adaptive design program for coastal wetlands.

The exhibition invites everyone who is curious about alternative methods to discuss and treat changing landscapes, with a particular focus on Kalmar’s future coastal environment.

Step by step är ett projekt som utforskar idén om förutbestämda kustlinjer med hjälp av ljud och musikkomposition. Musiken har i detta fall används som ett explorativt verktyg som används för att personifiera kustlinjen och dess interaktion med det hårdgjorda och urbana.

ALBERT JONSSON 
PROJEKT: STEP BY STEP

ALBERT JONSSON 

PROJEKT: STEP BY STEP 

Step by step is a project that looks into the idea of predetermined coastline with the help of sound and musical compositions. The music is in this case used as an exploratory tool that personifies the coastline and the interaction between it and the hard surface of urban exploitation.

Albert Jonsson (2000) studerar sista året på landskapsarkitektprogrammet på SLU, Ultuna. Han har ett stort intresse för ljudlandskap och låter gärna sina gestaltningar inspireras av ljudbilder och akustiska fenomen.

Albert Jonsson (2000) is a last year landscape architecture student at SLU, Ultuna. He takes interest in soundscapes and uses sound and acoustic phenomenon to inspire his designs. 

072-365 82 55, easmail.as@gmail.com

ALEXANDRA SCHULZE
PROJEKT: PASSING

ALEXANDRA SCHULZE

PROJEKT: PASSING

Passing är en fiktiv grafisk roman om ett monument vid Östersjöns strand i Kalmar, Sverige. Berättelsen beskriver en plats vid olika punkter i mänsklighetens historia, där det ständigt närvarande havet sakta stiger till följd av klimatförändringarna. Med ett temporalt terrakottamonument som manifesterar den föränderliga kustremsan, läggs fokus vår upplevda förståelse av tid och vår personliga koppling till specifika platser. Projektet Passing blir ett medium för att nå och kommunicera känslor som ibland kan vara svåra att förstå.

Alexandra Schulze (1992) går in i sitt femte år på landskapsarkitektprogrammet på SLU, Ultuna. Med särskilt intresse för det offentliga rummet, konst och skulpturala installationer inspireras hon av frågor som behandlar människan, lokalitet och ekologiska processer.
schulzebosco@gmail.com

Passing is a fictional graphic novel about a monument by the shore of the Baltic Sea in Kalmar, Sweden. The novel tells the story of one place at different points in human history, where the constantly present sea is slowly rising due to climate change.  With a temporal terracotta monument that manifests the ephemeral seashore, the focal point is our experienced understanding of time and our personal connection to place. The project Passing becomes a medium to reach and communicate emotions that often are difficult to comprehend.

Alexandra Schulze (1992) is beginning her fifth year in Landscape Architecture at SLU Ultuna. Her interests for public spaces, art, and sculptural installation motivate her to design landscapes that reflect on people, locality and ecology. 

schulzebosco@gmail.com

EMELIE LENNING
PROJEKT: LINESCAPES 

PROJEKT: LINESCAPES 

EMELIE LENNING

Linescapes är ett projekt som undersöker linjer i landskapet och hur människans fascination vid linjen påverkat design, stadsplanering och landskapsarkitektur i offentlig miljö. Utgångspunkten är ett undersökande zine som angriper linjen utifrån olika perspektiv som praktiska metoder, prototyp-byggen och litteratur.

Emelie Lenning (1990) går sista året på Landskapsarkitektprogrammet på SLU, Ultuna. Hon är särskilt intresserad av samspelet mellan konst och landskapsarkitektur, placemaking och experimentella metoder. Hon är även intresserad av hur värderingar, kultur och samhälle styr vårt sätt att formge landskap. 

emelie.lenning@gmail.com

PROJECT: LINESCAPES

Linescapes is a project that investigates lines in the landscape and how cultural influences have determined the way we design public environments. The core of the project is an exploratory zine that challenges the concept of the line from different perspectives through practical methods, prototyping and literature.

Emelie Lenning (1990) is in her final year of the Landscape Architect program at SLU, Ultuna. She is particularly interested in the interaction between art and landscape architecture, placemaking and experimental methods. She is also interested in how values, culture and society govern our way of designing landscapes.

EMIL VERNERSSON
PROJEKT: COASTAL WETLAND reTREAT  

EMIL VERNERSSON

PROJEKT: COASTAL WETLAND reTREAT  

Coastal wetland reTREAT är ett projekt som undersöker en adaptiv designstrategi för att hantera dynamiska landskap med viktiga osynliga ekologiska processer och höga rekreationsvärden. Det är ett projekt där ekologi, landskapsarkitektur och förvaltning möts i en design som knyter ihop landskapets storskaliga strukturer med dess småskaliga processer.

Emil Vernersson (1996) läser femte året på landskapsarkitektprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Med glädje ger han sig in i detaljer men tycker att det är viktigt att förstå sambanden mellan det detaljerade och det övergripande i landskapet. Särskilt intresse har han för ekologi, infrastruktur, landskapsanalyser och återbruk. 

Vernerssonemil@outlook.com

Coastal wetland reTREAT is a project that investigates an adaptive design strategy in order to handle dynamic landscapes with important invisible ecological processes and high recreational values. It is a project where ecology, landscape architecture and management meet in a design which connects the landscape’s large scale structures with its small scale processes. 

Emil Vernersson (1996), in his fifth year at the Landscape architecture programme at the Swedish University of Agriculture in Ultuna. He gladly dives into details but also considers the importance of understanding the connections between the detailed and the comprehensive landscape. He is especially interested in ecology, infrastructure, landscape analysis and recycling. 

Vernerssonemil@outlook.com