Var går egentligen gränsen för när människor säger stopp? ”Hit får vattnet nå, men inte längre”. Och vilka landskapsvärden månar Kalmarborna om; vad ska skyddas, flyttas eller tas tillvara på annat sätt? I digitala animeringar får du se hur Sylvanderparken och kajer översvämmas, och i en analog enkel  installation kan du själv markera vad du tror om framtiden. Landskapsarkitekten som söker kontakt är forskaren och professorn Carola Wingren, SLU Uppsala.

Figur: Essi Seiskari

”Året är 2123 och mänskligheten har inte lyckats minska sitt beroende av fossila bränslen. Den globala temperaturen har stigit med nästan 6 celsiusgrader jämfört med förindustriell tid. På grund av smältande polaris har havsnivån i Kalmar stigit med 1,77 meter från dagens nivå. Staden har under åren tillämpat olika strategier för att anpassa sig till den nya havsnivån. I Sylvanderparken har strandlinjen så småningom tillåtits flytta in mot Tjärhovsgatan enligt en flexibel planeringsstrategi. Parken har blivit en våtmark där staden och naturen möts mitt i Kalmar.” 

Besökarna får se parkens förändring mellan 2023-2123 i en animering där en av SMHIs klimatmodeller har tolkats till framtidsbilder av en ikonisk plats i Kalmar. 

Figurer: Carola Wingren

”Badliv vid kusten en sommardag innebär inte bara hav och sol utan också lek och skratt. Att fundera på vad stigande havsnivåer gör med älskade platser och landskap är allvarligt, men vi behöver också tillåta oss att leka med tanken om en positiv framtid även när havet stiger. Vad leder tankarna om en högre havsnivå till för dig, och hur påverkas du? Vilka orosmoment ser du och vilka möjligheter? Hur högt når egentligen vattnet på dig?”

Vi öppnar för en lekfullare diskussion med besökarna om ett allvarligt ämne. Med utgångspunkt i en animering av en översvämmad Selanderpark samt SGIs kartor över hur havet förväntas stiga och översvämma delar av Kalmar, ges besökarna möjlighet att på ett lekfullt sätt placera in sig själva i relation till en fiktiv havsnivå. Ta en polaroidbild och posta den tillsammans med dina tankar om havsnivån och ditt framtida landskap. Du bidrar till ökad kunskap om människors syn på sin framtid vid havet.

Carola Wingren
Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot professionens praktik, SLU Uppsala