När: Lördag 22 juli kl 12-16 och söndag 23 juli kl 12-16

Var: Konstkiosk, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Konstkiosk, Peter Dacke, konstnär och adjunkt på SLU i Alnarp och Christel Lundberg, konstnär och producent, verksamhetsledare ÖSKG/Tjörnedala konsthall

Denna helgen presenteras i och kring Konstkiosk metaforiska gestaltningar på temat havsnivåhöjning och kusterosion.
Vi visar också Svävande öar, en gestaltningsidéför Sylvanderparken i Kalmar, ämnad att ge en fysisk upplevelse av att vandra under den havsnivå som skulle uppstå om Grönlandsisen smälte. I utställningen ingår ett femtiotal skyltar på lyktstolpar som visas på fyra stråk i Kalmar med associationer till Kalmars historia och människans påverkan på klimatet. Konstens roll i samtiden kan vara att agera som en mental kompass i tillvaron och har en förmåga att vidga vår sinnen vilket kommer att krävas på en väg till ett framtida hållbarare samhälle. 

Konstkiosk vision 
Konstkiosk föreställer sig ett samhälle där det offentliga rummet existerar utan privat infiltration som underminerar dess betydelse av att vara ett socialt rum.

Konstkiosk ämnar föra diskussioner om det offentliga rummets betydelse, tillsammans med medborgare, omedelbart på gatunivå.

Konstkiosk vill riva barriärer mellan konst och arkitektur mellan politiker, tjänstemän, professionella utövare och medborgare.

Konstkiosk vill bana väg för nya tankar om hur vi kan använda våra gemensamma rum i staden.

Konstkiosk vill verka för att konsten och arkitekturen erkänns som de mest effektiva instrument vilka både påverkar och mäter demokratins tillstånd i samhället.

Utställningen Bordsvatten, Överbordet/Över bord är en del av forskningsprojektet COALA som visas i KONSTKIOSK#6 i Kalmar från 10 juni till 9 september 2023.

COALA
Kan en ny syn på hur vi lever längs kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar, stigande hav och kusterosion? Forskningsprojektet COALA utforskar hur en flexibel användning av marken kan vara en strategi för att hantera dessa långsiktiga effekter. Konstkiosk är en del av projektet där konstens och arkitekturens roll i samhället lyfts.

COALA-projektet leds av Statens geotekniska institut (SGI) och drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk. Projektet får stöd av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. Konstkiosk stöds också av Kulturrådet. Konstkiosk#6 ingår i Smålandstriennalen 2023 som är finansierad av Postkodstiftelsen, Statens kulturråd, Regionerna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar.
Konstkiosk tackar särskilt Carlos Percovich och Elena Gutierrez Ros. Tack till Menton Montage, Blinkfyrar och Kalmar Stadshotell. Vi vill tacka Kalmar kommun för markanvändningen under utställningsperioden.
————

COALA
Can a new perspective on how we live along the coast make it easier to deal with the problems of flooding, rising sea levels and coastal erosion? The COALA research project examines how flexible land-use can be a strategy to deal with these long-term effects. As part of the project, Konstkiosk profiles art and architecture’s role in society. 

COALA is led by the Swedish Geotechnical Institute (SGI) in collaboration with the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Kalmar Municipality, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), The Royal Institute of Technology (KTH), The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and Konstkiosk. The COALA project is funded by Formas, A Swedish Research Council for Sustainable Development (Dnr 2021-02378). Konstkiosk is also supported by Swedish Arts Council. Konstkiosk publication #6 is part of Smålandstriennalen 2023, supported by The Postcode Foundation, Swedish Arts Council and the Regions of Jönköping, Kronoberg and Kalmar.
Konstkiosk especially thanks to Carlos Percovich and Elena Gutierrez Ros. Thanks to Menton Montage, Blinkfyrar och Kalmar Stadshotell, Konstkiosk thanks municipality of Kalmar for the use of land and lampposts during the exhibition period.