Gunilla Bandolin (SWE)
Catherine Dee (GBR)
Carolina Dahl (SWE)
Carola Wingren (SWE)

Konstkiosk:
Peter Dacke 
(SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Konstkiosk #4 öppning 22 maj 2021 kl 13–18.
Plats: Strandridaregatan, Trelleborg

Utställningen pågår 22 maj – 30 maj 2021.
Utställningen är öppen: mån–fre 15-18, lör–sön 13–16

Konstkiosk är ett konstprojekt i gränslandet mellan konst och arkitektur.
När våra städer förtätas måste vi värna om det offentliga rummet.
Projektet inviterar svenska och internationella konstnärer, arkitekter och teoretiker.

Projektet är initierat och kuraterat av Peter Dacke och Christel Lundberg.
I projektgruppen ingår också Juan Carlos Peirone och Nicholas Hartman.

Konstkiosk #4
Konstkiosk #4 presenterar Gunilla Bandolin (SWE), Catherine Dee (GBR), Caroline Dahl (SWE) och Carola Wingren (SWE) längs med 1 kilometer vägsträcka på Strandridaregatan.

Gunilla Bandolin bidrar med det platsspecifika verket Att leva med kunskap om platsers sårbarhet installerat på lyktstolpar. Verket består av visuella textfragment med obehagliga påminnelser om en stundande havsnivåhöjning.

Catherine Dee bidrar med verket Oxeltid  våra öron  våra ögon  vår röst. En poetisk berättelse om oxelträdens minnen och perceptioner. Verket är placerat på lyktstolpar mellan raden av oxelträd. Verket förmedlar trädens förhållande till platsen och ett ekocentriskt förhållningssätt.

Caroline Dahl, filosofie doktor i landskapsarkitektur, SLU i Alnarp, beskriver i Stämpelklockans landskap föränderlighetens länkar på en dynamisk plats och hur dessa riskerar att ryckas ur sitt historiska sammanhang.

Carola Wingren, professor i Landskapsarkitekturens profession och praktik vid Institutionen för stad och land, SLU i Uppsala, beskriver i artikeln Kustlandskap i förändring – en fållad kant mellan hav och land? sökandet efter en narrativ form som kan känslomässigt beröra och ge förståelse för det faktum att vi inte kommer undan konsekvenserna av en havsnivåhöjning.

Konstkiosk presenterar sin mobila replika av befintlig blomsterkiosk på S:t Knuts väg i Malmö ritad av August Stoltz, far till Carl-Axel Stoltz som bl.a. ritat Axel Ebbes konsthall i Trelleborg tillsammans med dokumentära fotografier från General Motors verksamhet på Strandridaregatan.

Filmvisning: I fönster på Trelleborgs Museum visas filmerna Ghost Line, Ghost Factory och Ghost Plastic. Filmerna är producerade av Konstkiosk och omfattar ett bildmaterial från industriarbetare som arbetat på fabriker belägna på Strandridaregatan i Trelleborg. Här kan vi se i Ghost Line byggandet av General Motors fabrik 1957 som möter Strandridaregatan 2021. I Ghost Factory skildras vardagligt arbete, evenemang och festligheter från 1957 och fram tills General Motors lämnade området. I Ghost Plastic ser vi en bildkavalkad av amatörfotografen Jan Magnusson, som arbetade på Styrolution. Företaget bedrev verksamhet på Strandridaregatan från 1979 till 2014.

Konstkiosk tackar särskilt Peter Hansson, Jan-Erik Åkerman och Jan Magnusson för information och bildmaterial, tack till Carlos Percovich och Galleri Format, Malmö.

Vi vill tacka Trelleborgs kommun för markanvändningen under utställningsperioden.

Konstnärernas installationer på lyktstolpar längs med Strandridaregatan kommer att finnas kvar fram till 27 augusti 2021.

Konstkiosk #4 är ett samarbetsprojekt med Trelleborgs Museum.

Peter Dacke och Christel Lundberg
initiativtagare och kuratorer av Konstkiosk

English

Gunilla Bandolin (SWE)
Catherine Dee (GBR)
Carolina Dahl (SWE)
Carola Wingren (SWE)

Konstkiosk:
Peter Dacke 
(SWE), Christel Lundberg (SWE),
Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Konstkiosk # 4 opening on May 22, 2021 at 1–6 PM.
Location: Strandridaregatan, Trelleborg

Exhibition open May 22–May 30 2021.
Open hours: Mon–Fri 3–6 PM, Sat–Sun 1–4 PM

Konstkiosk is a project in the borderlands between art and architecture.
When our cities are densified, we must protect public space.
The project invites Swedish and international artists, architects and theorists.

The project is initiated and curated by Peter Dacke and Christel Lundberg.
The project group also includes Juan Carlos Peirone and Nicholas Hartman.

Konstkiosk # 4:
Konstkiosk # 4 presents the artists Gunilla Bandolin (SWE), Catherine Dee(GBR), Caroline Dahl (SWE) and Carola Wingren (SWE) along a 1 kilometer long street, Strandridaregatan.

Gunilla Bandolin contributes with the site-specific artwork Att leva med kunskap om platsers sårbarhet installed on lampposts. The work consists of visual text fragments with unpleasant reminders of an imminent sea level rise. The work is placed on lampposts along Strandridaregatan.

Catherine Dee contributes with the work Oxeltid  våra öron  våra ögon  vår röst. A poetic story about the Oxel trees’ memories and perceptions. The work is placed on lampposts between oxel trees (Swedish Whitebeam). The work conveys the trees’ relationship to the site and an ecocentric approach.

Caroline Dahl, PhD in landscape architecture, SLU in Alnarp, describes in Stämpelklockans landskap the links of variability in a dynamic place and how these links risk being taken out of their historical context.

Carola Wingren, professor of Landscape Architecture, SLU in Uppsala, describes in the article Kustlandskap i förändring – en fållad kant mellan hav och land? the search for a narrative form that can emotionally touch and provide understanding of the fact that we are not escaping the consequences of a sea level rise.

Konstkiosk presents a mobile replica of the existing flower kiosk on S: t Knuts väg in Malmö by the architect August Stoltz, father of Carl-Axel Stoltz who, among other things, is the architect of Axel Ebbes Konsthall (Art museum) in Trelleborg, together with an installation with documentary photographs from General Motor, Strandridaregatan.

Film screening: The films Ghost LineGhost Factory and Ghost Plastic are screened in storefront windows at Trelleborgs Museum. The films are produced by Konstkiosk and include footage from industrial workers who worked in factories at Strandridaregatan in Trelleborg. Here we can see in Ghost Line the construction of General Motors factory in 1957 which meets Strandridaregatan 2021. In Ghost Factory everyday work, events and festivities are depicted from 1957 until General Motors left the area. In Ghost Plastic we see a photo cavalcade of amateur photographer Jan Magnusson, who worked at Styrolution. The companies base was Strandridaregatan in Trelleborg, from 1979 to 2014.

Konstkiosk especially thanks Peter Hansson, Jan-Erik Åkerman and Jan Magnusson for invaluable information and visual material, thanks to Carlos Percovich and Galleri Format, Malmö.

We would like to thank Trelleborg Municipality for the use of land during the exhibition period.

The artists’ installations on lampposts along Strandridaregatan will remain until 27 August 2021.

Konstkiosk #4 is a collaborative project with Trelleborgs Museum.

#4