Deltagande konstnärer:
Juan Carlos Peirone, Argentina/Sverige
Konstkiosk, Christel Lundberg och Peter Dacke, Sverige

Konstkiosk #3
Konstkiosk #3 visar arkitekten och konstnären Juan Carlos Peironesom huvudutställare med dokumentation av sitt internationella skulpturprojekt Far From Where? ett enastående landart-verk som förbinder platser och människor på hela jordklotet med hjälp av urformen av en ugn. Längs med Järnvägsgatan i Vellinge placerar Juan Carlos Peirone skyltar med sina skulpturer av ugnar tillsammans med koordinater som markerar deras placering på olika platser i världen.

Boksläpp av Konstkiosk #3:I denna utgåva presenterar Konstkiosk texter av Pär Gustafsson, landskapsarkitekt, Professor emeritus, som i en mailkonversation berättar om sin mormor Elnas arbete på sjukhemmet i Höllviken, där en specialjärnväg förde patienterna från sjukhemmet ned till stranden. Emma Nilsson, arkitekt och forskare verksam vid Arkitektskolan i Lund och Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet skriver om en konstkiosk belägen vid Clay Station, London, som är ett resultat av ett samarbete mellan arkitekturkollektivet Assemble och konstnären Matthew Raw. Intressant är att få en inblick i hur historiska aspekter i ett område kan implementeras i konst- och arkitektursammanhang.
Kaj Persson, redaktör för facebooksidan Gamla Vellinge tillför med sin samtidsrapport om Vellinge ett vidgat perspektiv om en ort i förändring. Själv uppväxt i Vellinge och med ett starkt och genuint intresse för sin omgivning men också med en blick på helheter och sammanhang ger han oss en ovärderlig invitation till ortens underliggande sociala strukturer. Michael Holst, chef för lokförarna, SJ AB, Malmö ger en bild av järnvägsnätet i Skåne som en föregångare till den infrastrukturella kommunikation som internet idag utgör. Som anställd chef vid SJ AB ger han en inblick i hur ett allmännyttigt företag utvecklats och förändrats över tid. I detta nummer presenterar också Juan Carlos Peirone konstprojektet Far From Where?.

Förord av Konstkiosk.

Under utställningen presenterar Konstkiosk historiska fotografier från järnvägsområdet i Vellinge installerade på lyktstolpar på Lilla torg i Vellinge där tidigare järnvägsstationen var belägen. Även vid cykelstråket, den gamla sträckningen av järnvägen, presenteras historiska skyltar som visar geografiska länkar till omvärlden i riktning mot Södervärns Station, Falsterbo station och Trelleborgs station.

Vi vill tacka Vellingebostäder samt Vellinge kommun för upplåtelsen av mark under utställningsperioden.

English

We show works by architect and artist Juan Carlos Peirone as the main exhibitor with documentation of his international sculpture project Far From Where? a unique land-art work that connects places and people throughout the globe with the help of an archetype of an oven. Along Järnvägsgatan in Vellinge, Juan Carlos Peirone places signs with his sculptures together with coordinates that mark their location in different places in the world.

Book release by Konstkiosk #3:
In this edition, Konstkiosk presents texts by Pär Gustafsson, landscape architect, Professor emeritus who tells in an email conversation about his grandmother Elna’s work at the hospital in Höllviken, where a special railway led patients from the hospital down to the beach. Emma Nilsson, architect and researcher working at Lund School of Architecture and the Department of Architecture and Built Environment at Lund University writes about an art kiosk located at Clay Station, London, which is a result of a collaboration between the architectural collective Assemble and the artist Matthew Raw. It is interesting to gain an insight into how historical aspects of an area can be implemented in art and architectural contexts. Kaj Persson, editor of the Facebook page Gamla Vellinge, with his contemporary report on Vellinge, provides a broader perspective on a changing place. He himself grew up in Vellinge and with a strong and genuine interest in his surroundings but also with a look at wholes and contexts he gives us an invaluable invitation to the underlying social structures of the town. Michael Holst, head of locomotive drivers, SJ AB, Malmö gives a picture of the railway network in Skåne as a precursor to the infrastructural communication that the internet today constitutes. As an employee manager at SJ AB, he gives an insight into how a public utility company has developed and changed over time. In this issue, Juan Carlos Peirone also presents the art project Far From Where?.

Preface by Konstkiosk.

During the exhibition, Konstkiosk presents historical photographs from the railway area in Vellinge installed on lampposts at Lilla torg in Vellinge where the former railway station was located. At the bike path, which is the former railway path, historical signs showing geographical links to the outside world in the direction of Södervärns Station, Falsterbo station and Trelleborg station.

We would like to thank Vellingebostäder and Vellinge Municipality for the use of land during the exhibition period.